De 3 Bud til Evig BaNanna
(English below)

1. Du skal være uddannet medlem for at klatre!

 • BaNanna Park er kun for medlemmer, så hvis du ikke er NKK-medlem eller morgenmedlem, da skal du have et BaNanna Park medlemskab.
  Du kan registrere dig fra din telefon lige ved væggen uden at skulle fremvise beviser eller have udleveret selekort, så det kan ikke være nemmere!

 • Før du klatrer skal du have kendskab til brug af klatrevæg og relevant udstyr svarende til Kursus 2 i Dansk klatreforbunds kursusudbud.

2. Du skal lukke væggen efter brug!

Det er vores fælles ansvar, at klatrevæggen til enhver tid er forsvarligt afskærmet og aflåst efter brug - altså når de sidste medlemmer forlader den.
Du må aldrig overlade ansvaret til et ikke-medlem eller en person, der ikke har kendskab til, hvordan man afskærmer og aflåser klatrevæggen.

       

Lad ikke een stå alene med opgaven. Hjælp hinanden; det er god klatrekarme. Hvis du er i tvivl om, hvordan man gør, så vent med at påtage dig ansvaret, indtil du har lært det. 

3. Du skal påtale og anmelde utilsigtet brug!

Du har pligt til straks at påtale eller bortvise personer, hvis du:

 • direkte observerer utilsigtet offentlig brug af BaNanna. Der menes personer, der ikke har sikringskompetencer til at klatre sikkert, herunder børn og folk, der passerer afspærringen eller klatrer uden- eller med forkert brug af sikkerhedsudstyr.
Du har pligt til straks at underrette sekretariat@nkk.dk, hvis du:
 • observerer eller mistænker utilsigtet offentlig brug af BaNanna. 
 • opdager synlige fejl og mangler af sikkerhedsmæssig karakter. Eksempler: Løse greb, slidte karabiner etc.
 • oplever ulykker på BaNanna.

4. Klatring med Corona

Der er lidt udvidede regler her i pandemien (opdateret marts 2021), så husk også:

 • Vær sund! Tag kun afsted, hvis du er symptom-fri.
 • Sprit af! Medbring håndsprit og sprit af mellem hvert forsøg.
 • Hold afstand! Der skal være et tomt reblag mellem klatrere. Overhold forsamlingsforbuddet.
 • Sikkerhed først og fremmest! Forsøg at holde afstand under makkertjek så vidt muligt, men gå aldrig på kompromis med klatresikkerheden. Hvis nogen kommer alvorligt til skade, så glem alt om virusregler og udøv førstehjælp.

Ellers kommer politiet og lukker os for uansvarlig opførsel!

Med De 3 Bud & Corona-reglerne er du klar...

Når du har har læst og forstået det ovenstående, så er du klar til at klatre. 
Husk, at det er vores fælles ansvar at holde BaNanna evigt åben.

Har du læst og forstået det hele?The 3 Commandments for Eternal BaNanna

1. You have to be a trained member!

 • BaNanna Park is only for its members, so if you don't have a NKK membership (or morning membership) then you must purchase a BaNanna Park membership.
  You can register from your phone when you're at the wall without having to show certification, so there are no excuses!

 • You must know how to climb and belay safely with the correct equipment equivalent to Kursus 2 from Dansk Klatreforbund.

2. You have to close the wall!

It is our shared responsibility to close off and lock the wall when we are done using it - that is, when the last member leaves.
Never leave the responsibility to a non-member or someone who doesn't know how to close off and lock the wall.

      

Don't leave a single person with the closing-task: Help each other in stead. If you're not sure on how to close the wall then don't put yourself in a position where you have to, until you learn from someone else.

3. You have to intervene with and report unintended use!

You are obligated to intervene with or expel people if you:

 • observe unintended public use of BaNanna. This means people who don't know how to climb safely, including children, or people who have made it past the tarp or who are climbing without or with improper use of safety equipment.
You are obligated to report to sekretariat@nkk.dk, if you:
 • observe or suspect unintended public use of BaNanna. 
 • come upon any visible security risks. For instance: Loose hold, worn carabiners etc.
 • experience any accidents on BaNanna.

4. Climbing with Covid

We have a few extra rules during the pandemic (updated March 2021) so please remember:

 • No sick moves! Stay at home if you have any symptoms.
 • No germs Bring sanitizer and use it between attempts.
 • No contact! There has to be at least one empty line between climbers. No more than 25 people at a time.
 • Safety first! Try to keep a distance during buddy-checks, but never compromise safety. If anyone is seriously hurt, disregard all pandemic guidelines and practice first aid.

The police will shut us down if we don't act responsibly!

Following The 3 Commandments you are ready...

When you have read and understood the rules on this site, you're ready to use BaNanna.
Remember, it is our shared responsibility to keep BaNanna eternally open.

Did you read and understand everything?