Vedtægter
(English below)

Man kan frit tegne et BaNanna Park medlemskab over den pågældende sæson. BaNanna Park medlemskabet er et medlemskab under Nørrebro Klatreklub. Et BaNanna Park medlemskab har følgende begrænsninger:

 • Giver ikke stemmeret på generalforsamlingen eller ret til anden indflydelse i foreningen.
 • BaNanna Park medlemskabet giver udelukkende adgang til brug af BaNanna Park klatrevæggen på Nørrebro.
 • BaNanna Park medlemskabet giver ikke adgang til brug af boulderen eller højvæggen i Nørrebrohallen.
 • BaNanna Park medlemskaberne er ikke omfattet af Nørrebro Klatreklubs medlemsloft.
 • NKKs bestyrelsen definerer hvilke foreningsarrangementer BaNanna Park medlemmer kan deltage i.
 • Prisen for et BaNanna Park medlemskab fastsættes på Nørrebro Klatreklubs ordinære generalforsamling for den kommende sæson.
 • Medlemskabet gælder for et kalenderår.

Medlemsbetingelser

Ved køb af et BaNanna Park medlemskab skriver man under på nedenstående.
Overholdes nedenstående ikke af væggens brugere, kan Københavns Kommune ophæve aftalen om brug af væggen med øjeblikkelig virkning, og lukke for brug af væggen. Teknik og Miljøforvaltningen foretager uanmeldte kontroller af væggen.

Generelt:

 • Med et BaNanna Park medlemskab har man ret til at klatre på væggen alle årets dage, dog undtaget tidspunkter hvor der foregår konkurrencer, workshops, rutebygning, vedligeholdelse eller andet arbejde.
 • Medlemmer får adgang til koden til at åbne låsene til afspærringen. Koden udskiftes med jævne mellemrum. NKKs bestyrelse har ansvar for at gøre koden tilgængelig for medlemmer.
 • BaNanna Park medlemskabet er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet selv. Det betyder, at medlemmer ikke må dele koden med personer, der ikke er medlemer.
 • Som medlem har man pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af "Aftale om Brug af Klatrevæggen i BaNanna Park" mellem Teknik og Miljøforvaltningen og Nørrebro Klatreklub.

Væggens tilgængelighed og medlemmers ansvar:

 • I henhold til "Aftale om Brug af Klatrevæggen i BaNanna Park" mellem NKK og Teknik og Miljø Forvaltningen, skal klatrevæggen være afskærmet når den ikke benyttes af medlemmer af BaNanna Park Klatreklub. Der er derfor opsat en presenning som afskærmning, der gør væggen utilgængelig for personer der ikke er medlemmer.
 • Som BaNanna Park medlem har man ansvar for at have kendskab til hvordan væggen afskærmes korrekt. Vejledninger til dette kan findes her.
 • Som medlem af BaNanna Park, har man ansvar for at at sørge for at væggen er afskærmet når de sidste medlemmer forlader den.
 • Forlader man væggen efter en klatresession, må man som medlem ikke overlade ansvaret til personer der ikke er medlemmer, eller som ikke har kendskab til hvordan væggen afskærmes korrekt.

Brug af klatrevæggen:

 • Klatrevæggen i BaNanna betragtes og drives af Nørrebro Klatreklub som en sportsfacilitet til brug for personer der har udstyr og kompetencer til at udøve sporten selvstændigt.
 • Medlemmer af BaNanna Park skal have kendskab til brug af klatrevæg og relevant udstyr svarende til Kursus 2 i Dansk klatreforbunds kursusudbud.
 • Ved klatring i BaNanna Park skal man selv medbringe og anvende relevant og godkendt klatreudstyr, herunder reb, sele, bremse og en express slynge til den nederste bolt.
 • Der må ikke selvsikres på BaNanna Park.
 • Som medlem af BaNanna Park har man ansvar for, at gøre personer der bruger væggen utilsigtet opmærksomme på dette. Eksempler: utilsigtet brug er klatring uden godkendt udstyr, toprebsklatring på enkelte karabiner, forkert brug af udstyr, eller børn der leger på væggen.
 • Utilsigtet brug af væggen skal rapporteres til Nørrebro Klatreklub på sekretariat@nkk.dk.
 • Såfremt du opdager farlige forhold (slidt karabin/løst greb etc.) på væggen har du ansvar for at rapportere dem til sekretariat@nkk.dk.
 • Nørrebro Klatreklub har ret til at afholde arrangementer på klatrevæggen. Andre, herunder privatpersoner (inklusiv medlemmer af BaNanna Park Klatreklub), skoler og andre foreninger, må ikke afholde kurser eller lignende events på klatrevæggen.

Rutebygning:

Regulations

You are welcome to sign up for a BaNanna Park membership at any time during the season. The BaNanna Park membership is offered by Nørrebro Klatreklub (NKK). The BaNanna Park membership has the following restrictions:

 • As a member of BaNanna Park you do not get a vote at the annual general meeting at NKK or have a say in how NKK is managed.
 • The board of NKK decided which NKK-associated events BaNanna Park members can attend.
 • A BaNanna Park membership grants access to the sports climbing wall at BaNanna Park in Nørrebro.
 • A BaNanna Park membership does not grant access to neither the boulder nor the sports climbing wall in Nørrebrohallen.
 • The BaNanna Park memberships are not limited to the membership restrictions of NKK.
 • The price for a BaNanna Park membership is set at the annual general meeting in NKK for the coming season. 
 • A BaNanna Park membership lasts for the rest of the calendar year. 

Membership terms and conditions 

By purchasing a membership to BaNanna Park you agree to the following terms and conditions.
If we, the members, do not comply with the following rules, Københavns Kommune can terminate the contract and shut down the use of wall with immediate effect. Teknik og Miljøforvaltningen (TMF) conducts unannounced checkups at the wall in BaNanna Park.

General terms and conditions:

 • As a member of BaNanna Park you can use the wall every day of the year with the exception of days where it is used for competitions, workshops, routesetting, maintenance or other work.
 • Members will be given a code to unlock the tarp covering the base of the wall. The code will be changed from time to time. It is the responsibility of the board of NKK to make the code accessible to the members of BaNanna Park.
 • A membership to BaNanna Park is personal and is not to be used by others than the member. Do not share the code with people, who are not members!
 • As a member of BaNanna Park it is your responsibility to familiarize yourself with the contract "Aftale om Brug af Klatrevæggen i BaNanna Park", between Teknik og Miljøforvaltningen and NKK.

Wall accessibility and members' responsibilities:

 • According to the contract "Aftale om Brug af Klatrevæggen i BaNanna Park" between NKK and TMF the climbing wall must be covered whenever it is not in use by BaNanna Park members. As such, a tarp has been wrapped around the base of the wall to make it inaccessible for non-members.
 • As a member of BaNanna Park it is your responsibility to know how to put up the tarp correctly. A guide can be found here.
 • As a member of BaNanna Park it is your responsibility to put the tarp up when you are the last member to leave the wall.
 • As a member of BaNanna Park you must never leave the wall and this responsibility to a non-member or someone who does not know how to put up the tarp correctly.

Using the climbing wall:

 • The climbing wall in BaNanna Park is considered to be- and operated by NKK as a sports climbing facility for the use of people with both the equipment and the skills to exercise the sport independently.
 • Members of BaNanna Park must have undergone training in the use of climbing walls and relevant equipment corresponding to Course 2 of the Danish Climbing Association guide for lead climbing.
 • When climbing BaNanna Park you are obliged to bring and use only certified climbing gear, including but not limited to: rope, harness, belay device and quickdraw for the first bolt.
 • Self-belaying on BaNanna Park is not permitted.
 • As a member of BaNanna Park you are responsible for correcting people who climb or belay irresponsibly. Examples: Climbing without certified climbing equipment; top-roping in a single carabiner; incorrect use of equipment; or kids playing on the wall.
 • Cases of incorrect or dangerous use of the wall must be reported to NKK at sekretariat@nkk.dk.
 • If you experience dangerous conditions (such as worn carabiners/loose holds etc.) you are obliged to report those cases to NKK at sekretariat@nkk.dk.
 • NKK reserves the right to use the climbing wall for classes and other events. Other parties, including members of BaNanna Park, schools and other associations are not allowed to use the wall for training purposes or similar events. 

Routesetting: