Vedtægter for Nørrebro Klatreklub

 • § 1 Klubbens navn er Nørrebro Klatreklub stk. 2 Klubben er hjemmehørende i Københavns kommune.
 • § 2 Klatreklubben er en selvstændig og uafhængig klub.
 • § 3 Klubbens formål er:– At udbrede interessen for klatring.– At skabe de bedst mulige betingelser for at dyrke klatring. Dette gøres gennem tilvejebringelse af nødvendige faciliteter, ved at arrangere ture og konkurrencer mm., samt at repræsentere sporten over for offentligheden.– At administrere klatrefaciliteterne under klubben, så alle medlemsgrupper tilgodeses bedst muligt.– Derudover forpligter klubben sig til at føre statistik over ulykker på klatrevæggen.
 • § 4 Klubben er tilknyttet Dansk Klatreforbund.
 • § 5 Klubben er åben for et af bestyrelsen nærmere fastsat antal klatrere.
 • § 6 Klatrere betaler fuld pris for medlemskontingent, som også dækker Dansk Klatreforbunds kontingent og Klubmoduls betalingsgebyr. Klatrere der ønsker at benytte klubbens faciliteter, men som ikke er medlemmer af klatreklubben kan købe dagskort til væggen. Der ydes ikke yderligere rabat til andre arrangementer, som klubben måtte forestå. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent eller dagskort. stk 2 De forskellige brugerniveauer defineres af klatreklubbens bestyrelse stk. 3 Indmeldelse i klatreklubben sker gennem klubbens hjemmeside. stk. 4 Der betales kontingent for en hel sæson. Ved indmeldelse efter 1. september betales dog kun halvdelen af prisen for kontingent.
 • § 7 Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til medlemssekretæren. stk. 2 Udmeldelse i løbet af sæsonen berettiger til delvis refusion af medlemskontingent, beløbet er fastlagt af bestyrelsen. Dagsbilletter kan ikke refunderes.
 • § 8 Overtrædelse af klubbens vedtægter og øvrige regler kan medføre eksklusion. Spørgsmål om eventuel eksklusion kan kun besluttes af bestyrelsen stk. 2 Enhver eksklusion kan ankes for først kommende generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse.
 • § 9 Kontingentpriser og rabatordninger fastsættes på den årlige generalforsamling stk. 2 Kontingent betales forud stk. 3 Kontingentåret går fra 1/1 til 31/12 stk 4. Et medlemskab er ikke gyldigt før kontingentet er betalt stk. 5 Ved klatring på klatreklubbens faciliteter skal gyldigt dagskort eller gyldig legitimation vises på forlangende.
 • § 10 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes ved opslag på opslagstavle ved klatreklubbens faciliteter samt på hjemmesiden, senest en måned før mødedatoen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt angivelse af tid og sted for generalforsamlingen stk. 3 Generalforsamlingen kan ikke tage bindende afgørelser om spørgsmål, der ikke er på dagsordenen stk. 4 Afstemninger afgøres ved simpelt flertal stk. 5 Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt er den beslutningsdygtig ved minimum fem fremmødte stk. 6 Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen stk. 7 Stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen er kun medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab, som beskrevet i § 6, § 7, § 8 og § 9, samt er medlem af klatreklubben ved generalforsamlingens afholdelse stk 8. Bestyrelsen vælges for en periode på 1 år stk. 9 Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde stk. 10 Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette.
 • § 11 Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Formandens beretning. 4) Udvalgsformændenes beretninger. 5) Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 6) Fremlæggelse af forslag til næste års aktiviteter, med budgetforslag. 7) Fastsættelse af det kommende års kontingent, rabatordninger samt pris for brugerkort. 8) Behandling af indkomne forslag.9) Valg af bestyrelsen samt 2 suppleanter. 10) Valg af revisor samt suppleant. 11) Eventuelt. stk. 2 Alle medlemmer kan stille forslag. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest syv dage før mødets afholdelse.
 • § 12 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt– Bestyrelsen beslutter dette– Mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har udtrykt ønske herom overfor bestyrelsen. Generalforsamlingen skal i sådanne tilfælde afholdes senest tre uger efter. stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest otte dage før mødets afholdelse. stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest fire dage efter indkaldelsen er udsendt.
 • § 13 Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen har ansat en medlemssekretær til at varetage den daglige administration. Bestyrelsen har mulighed for at ansætte en eller flere værter til daglig drift i klubben. stk. 2 Klubbens bestyrelse konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. stk. 3 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og tre menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal så vidt muligt repræsentere alle medlemsgrupperne i klatreklubben. Bestyrelsen kan vælge at lade suppleanterne indgå i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. stk. 4 Bestyrelsen kan vælge at anvende eksterne projektledere til gennemførelse af enkeltstående arrangementer mv.
 • § 14 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden efter behov, dog minimum tre gange om året, eller når et bestyrelsesmedlem ønsker dette. stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt yderligere to medlemmer er til stede.
 • § 15 Kassereren fører specificeret regnskab. Klubbens revisor kan til enhver tid forlange regnskabet og kassebeholdningen forevist. stk. 2 Regnskabsåret følger kalenderåret. stk. 3 Klubben tegnes enten af bestyrelsens formand i forening med kassereren eller af bestyrelsens formand eller kasserer i forening med to menige bestyrelsesmedlemmer. stk 4 Formand og kasserer har adgang til banken i fællesskab, og indgår kontrakter over elektroniske bankkontrakter. stk 5 Formand og kasserer kan tildele sekretæren kort, netbank og fuld disponeringsret til udvalgte bankkonti. stk 6 De tegningsberettigede kan tildele klubbens ansatte dispositionsret via bankkort til udvalgte bankkonti i banken.
 • § 16 Klubben kan kun opløses efter vedtagelse på to, på hinanden følgende, generalforsamlinger, afholdt med mindst en måneds mellemrum. stk. 2 I tilfælde af klubbens opløsning går klubbens eventuelle formue til en eller flere organisationer, hvis formål er at fremme friluftsliv for handicappede børn og unge. Klubbens resterende medlemmer beslutter på klubbens sidste generalforsamling, hvilken eller hvilke organisationer denne støtte skal tilfalde.

Disse vedtægter er vedtaget af generalforsamlingenden 12. maj 1997 og træder i kraft fra denne dato.

Ændringer:

 • Revideret på generalforsamlingen 11/4 2000
 • Revideret på ekstraordinær generalforsamling 15/12 2003
 • Revideret på generalforsamlingen 30/11 2004
 • Revideret på generalforsamlingen 14/3 2005
 • Revideret på generalforsamlingen 16/03 2006
 • Revideret på generalforsamlingen 14/03 2007
 • Revideret på ekstraordinær generalforsamling 29/12 2011.
 • Revideret på generalforsamlingen 19/3 2014
 • Revideret på generalforsamlingen 20/8 2020
 • Revideret på generalforsamlingen 29/4 2021
 • Revideret på ekstraordinær generalforsamling 7/9 2021

 

Referater fra bestyrelsesmøder

Her finder du referater fra bestyrelsesmøderne så du kan følge med i hvad der foregår i din klub. Bestyrelsen mødes én gang om måneden og efterfølgende vil der blive oprettet et kort referat af mødet med de vigtigste beslutninger, som har interesse for det enkelte medlem. Hvis du har spørgsmål til referaterne er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på sekretariat@nkk.dk.Referater fra Generalforsamlinger