Medlemskab - Memberships (English below)

Priser 

Kontingent: 1000 kr + gebyr
Morgenmedlemskab: 500 kr + gebyr
BaNanna Park Klatreklub: 150 kr + gebyr 

OBS Medlemstop 2024 : NKK har ramt medlemsloftet for sæsonen og der er derfor lukket for optag af medlemmer. Få mere information om tilmeldelse 2025 på vores FAQ og under nyheder engang i december.

Morgenmedlemmers rettigheder 

Som indehaver af morgenmedlemskabet har man mulighed for at klatre i tidsrummet fra åben til 15.00 i hverdage og fra åben til lukketid fredag, lørdag, og søndag. Indgang til hallen virker ved brug af NKK’s Lock-off QR kode i døren, men vil kun give adgang i det gældende tidsrum. 

Medlemsskabet giver adgang til følgende type arrangementer: 
- kurser (fx. Sikringskursus, instruktørkursus) 
- konkurrencer (ex. Hyggeboulder) 
- frivillig-workshops (fx. Rutebyggerworkshop, grebvask, klubdag) 
- sociale events (Boulder&Bajer, Fastelavnsklatring, Julefrokost, mm) 
- generalforsamling og deltagelse i bestyrelsen 
- deltagelse i DKLAF-events, da morgenmedlemmer også regnes som DKLAF-medlemmer. 
- til brug af DKLAFs besøgsordning i andre klatreklubber.

Medlemskabet giver som udgangspunkt ikke adgang til deltagelse i arrangementer, som ligger udenfor medlemsskabets tidsramme, såsom begynderhold, letøvethold, øvet hold, og yogahold, der falder på hverdagsaftener. Derudover giver medlemskabet adgang til BaNanna Park i åbningstiden 6 til 22. Morgenmedlemmer er også altid berettiget til at måtte købe en dagsbillet.

Hvis der ca. 3 dage før et begynderhold, letøvethold, øvet hold, og yogahold, der falder på hverdagsaftener stadig er pladser på holdet, åbnes der op for morgenmedlemmers deltagelse.


Varighed og refusion ved udmelding.

Alle medlemskaber gælder det resterende kalenderår, altså frem til d. 31.12.
Vær især opmærksom som BaNanna-medlem: Man får altså mere for pengene ved at melde sig ind i januar, end hvis man venter til december.

Hvis et medlem vil melde sig ud, vil medlemskabet blive refunderet, afregnet efter hvor mange måneder, der er tilbage af året, efter slutningen af indeværende måned.

Refusionsmuligheden gælder morgenmedlemmer og kontigentmedlemmer. BaNanna Park medlemsskab refunderes ikke. 

Venteliste

Da NKK de sidste par år har nået medlemsloftet er der blevet indført en ventelisteordning, der holder styr på køen af potentielle nye medlemmer. Ventelisten gælder kun for den aktuelle sæson: I tilfælde af at et eksisterende medlem opsiger sit medlemskab, bliver pladsen tilbudt til den første på listen. Det vil også sige, at du på ventelisten ikke automatisk bliver tilbudt en plads ved årsskiftet, men at du aktivt skal tilmelde dig på lige vilkår med andre ikke-medlemmer. Hold øje med klubbens hjemmeside og facebook-side for mere information om tilmelding i den kommende sæson.

Forsikring

Al klatring i NKK sker på eget ansvar!
Læs nærmere om forsikringer på Dansk Klatreforbunds hjemmeside.

Medlemsfordele

Med et medlemskab i NKK følger en række fordele (gælder ikke for BaNanna-medlemmer):

 

Membership

Prices 

Full membership: DKK 1000 + registration fee
Morning membership: DKK 500 + registration fee
BaNanna Park Climbing Club: DKK 150 + registration fee 

NOTE Membership limit 2024: NKK has reached the membership ceiling for the season and admission of members is therefore closed. Read more about becoming a member in 2025 on our FAQ and in our news sometime in December.

Morning members' rights 

As a morning member, you have the opportunity to climb in the time period from open to 3 pm on weekdays and from open to close Friday-Sunday. Entrance to the boulderhall works by using NKK's Lockoff door system in the door, but will only grant access during the applicable time period. 

Membership gives access to the following types of events: 
- courses (e.g. insurance course, instructor course) 
- competitions (ex. Hyggeboulder) 
- volunteer workshops (e.g. route building workshop, grip wash, club day) 
- social events (Boulder&Bajer, Carnival climbing, Christmas lunch, etc.) 
- general meeting and participation in the board of directors 
- participation in DKLAF events, as morning members are also counted as DKLAF members. 
- for use of DKLAF's visiting scheme in other climbing clubs. 

The morning membership generally does not give access to participation in events that fall outside the membership's time frame, such as beginner's courses, intermediate courses, advanced courses, and yoga groups that fall on weekday evenings. In addition, the membership gives access to BaNanna Park during the opening hours 6am to 10pm. Morning members are also always entitled to buy a day ticket.

If there is space on beginner's courses, intermediate courses, advanced courses, and yoga groups that fall on weekday evenings about 3 days before the start of such a course, the remaining spots will open up for morning members.

Duration and refund upon cancellation.

All memberships are valid for the remaining calendar year, i.e. until 31.12.
Pay particular attention as a BaNanna member: You get more for your money by signing up in January than if you wait until December.

If a member opts out, the membership will be refunded, calculated according to how many months are left in the year, after the end of the current month.

The refund option applies to morning members and contingent members. BaNanna Park membership is non-refundable. 

Waiting list

Since NKK has reached the membership ceiling in the last few years, a waiting list system has been introduced to keep track of the queue of potential new members. The waiting list only applies to the current season: in the event that an existing member cancels his membership, the place is offered to the first person on the list. This also means that you will not automatically be offered a place on the waiting list at the turn of the year, but that you must actively register on equal terms with other non-members. Keep an eye on the club's website and Facebook page for more information on registration for the upcoming season.

Insurance

All climbing in NKK is done at your own risk!
Read more about insurance on  
the Danish Climbing Association's website .

Member benefits

Membership in NKK comes with a number of benefits (does not apply to BaNanna members):

The guest scheme through the Danish Climbing AssociationLock-off QR kode i dørenLock-off QR code