FAQ - Dansk (Scroll down for English)

NKK Samværspolitik findes her: Samværspolitik-NKK.pdf

Generelt om NKK

Hvordan kan jeg blive medlem i NKK? 

I 2024 er der medlemsstop. Der åbnes op for tilmelding i midten af januar i det følgende år. Dato for tilmelding varierer fra år til år og vil blive skrevet ud på hjemmesiden, senest midt december. Dette gælder også ventelisten.

Gæsteklatring?

Peak-hour gæsteklatring: Klubben er åben for buddysystem gæsteklatring i hverdage fra 16 - luk. Dette betyder, at du kan gæsteklatre hvis du kender et NKK-medlem (kaldet "buddy") og I sammen går i receptionen og køber en dagsbillet til 50 DKK. Her viser NKK-medlemmet bevis på medlemsskab og du er derved klar til at klatre i NKK.  

Off-peak gæsteklatring: klubben er åben for fri gæsteklatring i hverdage indtil kl 16 og hele weekenden. Køb en billet i receptionen til 50 DKK, og tag dine egne sko med.

Hvilket slags udstyr skal jeg anskaffe mig for at klatre?

For at klatre på NKKs bouldervægge har du kun behov for et par klatresko. Klubben stiller gratis kalk til rådighed.
For at klatre på de høje vægge skal du bruge reb, sele, bremse og to ekspresslynger. Du kan købe alt det nødvendige udstyr i én af de to friluftsbutikker, der ligger ved Nørreport station: Friluftland eller Fjeld&Fritid. Klubbens medlemmer får 10% rabat i de to butikker ved fremvisning af kvittering for betalt årsmedlemsskab samt billed-ID.

Skal jeg have et kursus for at klatre i NKK?

Du skal ikke have et kursus for at klatre på bouldervæggene i NKK, men du skal have taget et sikringskursus for at bruge højvæggen. NKK tilbyder løbende sikringskurser. Aktuelle kurser findes under Events.

Hvad er åbningstiderne for NKK?
 
NKKs åbningstider følger Nørrebrohallens åbningstider (https://kulturogfritidn.kk.dk/noerrebrohallen . Der er desuden lukket for andre klatrere, når der er holdundervisning, hvilket ligger på mandage 16.30-20.15 i 14 uger om foråret og om efteråret. Tjek nkk.dk/kalender for en opdateret oversigt.

Hvad gør jeg som ny i klubben for at finde nogle at klatre med?

I starten af året afholder frivillige Kickstart på torsdage fra kl 18. Det er et gratis tilbud, der primært er tiltænkt de, der enten (a) er nye i klubben, (b) nye til sporten, eller (c) gerne vil have tips og tricks fra mere erfarne klatrere. Alle er velkomne, uanset niveau og erfaring og man er mere end velkommen til at være med til at afholde kickstart. Det er en god måde at møde klubben på. Du kan følge med og se kommende arrangementer på: NKK Kickstart din klatring. Klubdage er en anden fin måde at møde de andre medlemmer på. Få en snak over det frivillige praktiske arbejde eller en skive pizza en weekendformiddag og gør dig selv og din klub en tjeneste. Klubdage bliver annonceret i nyhedsbreve og på Facebook.

Hvordan kan jeg få større indflydelse på hvad der sker i klubben? 

Hvis du har interesse i at skabe fællesskab, forbedre faciliteter eller har et ønske om at lave projekt eller lignende, så kan man skrive sine idéer eller uddybe ens interesse i en mail til udvalg@nkk.dk

Hvordan låner jeg NKK's crashpads? 

Det er muligt som NKK-medlem at låne NKK's crashpad gratis i maks 14 dage af gangen. Et medlem må maks låne 1 pad. Klubture har fortrinsret til crashpads og må låne dem alle uden begrænsning. 

Sådan låner du crashpads: 

1. Find udlånskalenderen inde i kaosvæggen.

2. Skriv dit navn, telefon nr., og hvilke dage du har booket den specifikke pad i kalenderen. 

3. Lån pad i den/de dag/dage.

4. Aflevér pad tilbage senest aftenen den sidste dag du har booket dem. Så kan man forvente, at hvis en pad ikke er booket søndag, så er den der søndag morgen når NKK åbner. 


Vær opmærksom på hallens åbningstider ift at hente crashpads. 


Hold, kurser, og aktiviteter

Arrangerer klubben ture for medlemmer?

NKK har et turudvalg der består af frivillige medlemmer, som fra tid til anden arrangerer klatreture for klubbens medlemmer til forskellige klatre destinationer rundt omkring i verden. Hvis man har interesse for at skabe eller øge hyppigheden af disse ture, er man mere end velkommen til at skrive til udvalg@nkk.dk for at blive sat i kontakt med udvalget.

Kan jeg lære at klatre på klippe i NKK?

Desværre, det er ikke muligt at lære at klippeklatre i NKK. Dansk Klatreforbund og USG holder med jævne mellemrum begynderkurser på klippe. Ellers kan man også dukke op på en af NKKs klubture - alle er velkomne til at lære!

Kan jeg blive træner og/eller instruktør i NKK?

Ja, klubben har kapaciteten til at uddanne trænere/instruktører. Henvend dig til sekretariat@nkk.dk.

Kan jeg komme på hold eller sikringskursus hvis jeg ikke er medlem af klubben? 

Ja, det er nu muligt. Du skal bare oprette en konto her på Klubmodul, og skriv dig på til det valgte hold.


Børne- og juniorklatring

Hvor gammel skal man være for at klatre i NKK?

Du skal have dine forældres tilladelse til at klatre, hvis du er under 15 år. Børn under 18 skal være under voksen opsyn. 

Kan mit barn gå til klatring?

Vi tilbyder tre forskellige børnehold i aldersgrupperne 6 - 9 år, 9 - 13 år og 13 - 18 år. Tilmeldingen til børneholdene sker gennem ventelisten, hvor man kan skrive sig op ved at skrive til sekretariat@nkk.dk

Tager I grupper (skoler, institutioner) ind i NKK?

Som udgangspunkt er det desværre ikke muligt at grupper, herunder skoler og institutioner, må bruge klatrehallen, da vi ikke har faciliteterne til det. Der er andre klubber og kommercielle haller i København, som er mere tilgængelige for dette. 

Er der børne- eller juniorklatring i NKK?

Der er undervisning for børn og unge mellem 9 og 17 år. Du kan finde mere information om juniorklatring under menupunktet kurser. I forbindelse med klatring for mindre børn henviser vi desuden til Blocs & Walls.


FAQ - English

General about NKK

How can I become a member of NKK? 

In 2024 there will be a membership freeze. Registration opens in mid-January of the following year. The date for registration varies from year to year and will be published on the website, no later than mid-December.  

Guest climbing?

Peak-hour guest climbing:  The club is open for buddy system guest climbing on weekdays from 16 - close . This means that you can guest climb if you know an NKK member (called "buddy") and you go to the reception together and buy a day ticket for DKK 50. Here the NKK member shows proof of membership and you are thereby ready to climb in the NKK.  

Off-peak guest climbing: the club is open for free guest climbing on weekdays until 4pm and all weekend . Buy a ticket at reception and bring your own shoes.

What kind of equipment do I need to get for climbing?

To climb NKK's boulder walls, you only need a pair of climbing shoes . The club provides free chalk.
To climb the high walls, you need rope, harness, belaying device and two express slings. You can buy all the necessary equipment in one of the two outdoor shops located at Nørreport station: Friluftland or Fjeld&Fritid . The club's members get a 10% discount in the two stores on presentation of a receipt for paid annual membership and photo ID.

Do I need a course to climb in NKK?

You do not need a course to climb the boulder walls in NKK , but you must have taken a safety course to use the high wall. NKK offers continuous security courses. Current courses can be found under Events.

What are the opening hours for NKK ?
 
NKK's opening hours follow Nørrebrohallen's opening hours ( https://kulturogfritidn.kk.dk/noerrebrohallen . It is also closed to other climbers when there are team lessons, which is on Mondays 4.30-8.15pm for 14 weeks in spring and autumn. Check nkk. dk/calendar for an updated overview.

What do I do as a new member of the club to find people to climb with?

At the beginning of the year, volunteers hold Kickstart  on Thursdays from 6 p.m. It is a free offer that is primarily intended for those who are either (a) new to the club, (b) new to the sport, or (c) would like some tips and tricks from more experienced climbers. Everyone is welcome, regardless of level and experience, and you are more than welcome to help organize the kickstart. It's a good way to meet the club. You can follow along and see upcoming events at: NKK Kickstart your climbing . Club days  are another great way to meet the other members. Have a chat about the voluntary practical work or a slice of pizza on a weekend morning and do yourself and your club a favour. Club days are announced in newsletters and on Facebook.

How can I have more influence on what happens in the club? 

If you are interested in creating a community, improving facilities or have a desire to create a project or the like, you can write your ideas or elaborate on your interest in an e-mail to svetkej@nkk.dk

How do I borrow NKK's crashpads? 

As an NKK member, it is possible to borrow NKK's crashpad free of charge for a maximum of 14 days at a time. A member may borrow a maximum of 1 pad. Club trips have priority for crash pads and may borrow them all without restriction. 

How to borrow crashpads: 

1. Find the lending calendar inside the chaos wall.

2. Write your name, phone number and which days you have booked the specific pad in the calendar. 

3. Borrow a pad for the day(s).

4. Hand the pad back no later than the evening of the last day you have booked them. So you can expect that if a pad is not booked on Sunday, it will be there on Sunday morning when NKK opens. 


Please pay attention to the hall's opening times for picking up crash pads. 


Teams, courses and activities

Does the club organize trips for members?

NKK has a tour committee made up of volunteer members who from time to time organize climbing trips for the club's members to various climbing destinations around the world. If you have an interest in creating or increasing the frequency of these trips, you are more than welcome to write to udvalg@nkk.dk to be put in contact with the committee.

Can I learn to rock climb in NKK?

Unfortunately, it is not possible to learn rock climbing in NKK. The Danish Climbing Association and USG hold beginner courses on rock at regular intervals. Otherwise, you can also show up on one of NKK's club trips - everyone is welcome to learn!

Can I become a coach and/or instructor in NKK?

Yes, the club has the capacity to train coaches/instructors. Contact sekretariat@nkk.dk .

Can I come to a team or security course if I am not a member of the club? 

Yes! Just make a profile here on Klubmodul and sign yourself up for the course you want.Children's and junior climbing

How old do you have to be to climb NKK?

You must have your parents' permission to climb if you are under 15 years old. Children under 18 must be accompanied by an adult.

Can my child go climbing?

We offer three different children's teams in the age groups 6 - 9 years, 9 - 13 years and 13 - 18 years. Registration for the children's teams takes place through the waiting list, where you can sign up by writing to sekretariat@nkk.dk

Do you take groups (schools, institutions) into NKK?

As a starting point, it is unfortunately not possible for groups, including schools and institutions, to use the climbing hall, as we do not have the facilities for that. There are other clubs and commercial halls in Copenhagen that are more accessible for this. 

Is there children's or junior climbing in NKK?

There are classes for children and young people between the ages of 9 and 17. You can find more information about junior climbing under the menu item courses . In connection with climbing for smaller children, we also refer to Blocs & Walls .